İçerisinde meşruta, selamlık köşkü, çeşme, hamam, hazire, havuz ve kuyu bulunduran yapının; Rölöve (Şu an yapının durumu ve bu durumun kağıda aktarılması) , Restitüsyon (Yapının ilk yapılış günündeki haliyle kağıda aktarılması) ve Restorasyon (Onarım ve uygulamaya yönelik güncel projesinin hazırlanması) çalışmaları Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Tekkenin en önemli yapılarından biri olan Selamlık Köşkü, bah- çenin ortasında, tek kollu kagir bir merdivenle çıkılan moloz taş örgü- lü ve ahşap hatıllı bir set duvarının üzerinde yükselen, tek katlı ve tek hacimli müstakil bir yapıdır. Selamlık köşkünün restorasyonunda ah- şap dikmelerden mukavemetini yitirmiş olanların ayıklanıp, uygun bir malzemeyle değiştirilmesi önerilmiştir. Diğer bir yapı; kagir bir bod- rum kat üzerinde yükselen Meşruta binasıdır. Bu yapı yola bakan cep- hesinde üç, bahçeye bakan cephesinde ise iki katlı olarak görülmekte- dir. Meşrutanın özgün boyutlarının gün yüzüne çıkarılması adına bah- çe ve yol kotunun aşağıya çekilmesi düşünülmüştür. Yapının kat yük- seklikleri arasında bulunan oransızlık dış cephede bir değişikliğe yol açmayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.