Balaban tekkesinden geriye kalanlar Restitüsyon (Yapının ilk ya- pılış günündeki haliyle kağıda aktarılması) için yeterli değildi. Yapı- lan araştırma ve yoğun çalışmalar sonrası bu tekkenin eski durumuna dair veriler bulundu. Bu verilerden yola çıkılarak Restitüsyon ve sonra- sında Restorasyon (Onarım ve uygulamaya yönelik güncel projesi- nin hazırlanması) çalışmaları yapılmıştır. Uygulama süreci bitmiştir ve belediye tarafından kültür evi olarak kullanılmaktadır.

Tekke üç katlı ahşap meşruta ve ona bitişik tevhidhaneden o- luşmaktaydı. Günümüze kalanlar; bahçesinde beş mezar taşı, tevhidha- nenin iki duvarı, bahçe duvarının bir bölümü ve kapı kitabesidir. İlk in- şa tarihi kesin olarak bilinmemektedir, ancak IV. Murat devri olma ihtimali en uygun tarihlendirmedir. Ayvansarayî Hüseyin Efendi eserinde “Banisi İsfendiyar ismiyle müsemma bir kimsedir” demek- tedir. Mescidin banisi Balabanlı Ahmet Babadır. Mezarı ve 1047 tarihli taşı küçük hazirede mevcuttur. Sekizinci şeyh ve tekkenin ikinci banisi olan Mehmet Aşir Efendi 1323 tarihinde vefat etmiş ve hazi- reye gömülmüştür. Haziredeki diğer taşlar 1310 tarihli, Seyyid Mustafa Hüdavendi Halid Hazretleri ve Aşir Efendi’ nin zevcesi Ayşe Sıdıka Hanım’ın 1327 tarihli mezar taşlarıdır. Tekke 1925 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihte tüm tekkelerle birlikte kapatılmıştır.