2 normal ve bir çatı katı ile sadece bati aksında yer alan yarım bir bodrum kattan oluşan yapıya ilköğretim okulu işlevinin verilmesi uygun görülmüştür. Yapının Rölöve (Şu an yapının durumu ve bu du- rumun kağıda aktarılması) , Restitüsyon (Yapının ilk yapılış günün- deki haliyle kağıda aktarılması) ve Restorasyon (Onarım ve uygula- maya yönelik güncel projesinin hazırlanması) çalışmaları tamamlan mış, projeler Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Simetrik karakterli ve merkezi planlı olan yapının girişinde bü- yük ebatlı mermer plaka kaplanmış bir taşlık yer alır. Bu mekandan sağ ve soldan koridorlara ve bunlara açılan odalara, karşı aksından ise ahşap çift kollu merdivenle üst kata ulaşılır. Zemin kat batı aksı ucun- da yer alan mekandan bahçeye ulaşıldığı gibi tek kollu ahşap bir mer- diven sistemi ile de bodrum kata ve üst kata, oradan da çatı katına ula- şılır. Yapı sonradan yapılmış bölücülerden kuratrılarak özgün haline getirilmiş ve mekanlara okul için gerekli fonksiyonlar verilmiştir.